Urban

(TOWN P376) w/ RH "U"

Sign Family

Affixes

  • anti+ — Antiurban
  • inter+ — Interurban
  • non+ — Nonurban
  • Semi+ — Semiurban
  • sub+ — Suburban
  • +ist — Urbanist
  • +ite — Urbanite
  • +ity — Urbanity
  • +ize — Urbanize