Fowl

(BIRD p47) w/ RH "F"

Affixes

  • +er — Fowler
  • +er, +s — Fowlers
  • +ing — Fowling
  • +s — Fowls