Onomatopoeia

(SOUND p340) w/ RH "O-M-P"

Affixes

  • +s — Onomatopoeias
  • +ic — Onomatopoeic
  • +ic, +al, +ly — Onomatopoeically